Diogelwch

Amddiffyniad

Cymwysiadau Laser mewn Amddiffyn a Diogelwch

Mae laserau bellach wedi dod i'r amlwg fel offer canolog mewn amrywiol sectorau, yn enwedig ym maes diogelwch a gwyliadwriaeth.Mae eu cywirdeb, y gallu i reoli, a'u hyblygrwydd yn eu gwneud yn anhepgor wrth ddiogelu ein cymunedau a'n seilwaith.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymchwilio i gymwysiadau amrywiol technoleg laser ym meysydd diogelwch, diogelu, monitro ac atal tân.Nod y drafodaeth hon yw darparu dealltwriaeth gynhwysfawr o rôl laserau mewn systemau diogelwch modern, gan gynnig cipolwg ar eu defnydd presennol a datblygiadau posibl yn y dyfodol.

Ar gyfer atebion archwilio Rheilffordd a PV, cliciwch yma.

Cymwysiadau Laser mewn Achosion Diogelwch ac Amddiffyn

Systemau Canfod Ymyrraeth

Dull alinio trawst laser

Mae'r sganwyr laser di-gyswllt hyn yn sganio amgylcheddau mewn dau ddimensiwn, gan ganfod mudiant trwy fesur yr amser y mae'n ei gymryd i belydr laser pwls adlewyrchu yn ôl i'w ffynhonnell.Mae'r dechnoleg hon yn creu map cyfuchlin o'r ardal, gan ganiatáu i'r system adnabod gwrthrychau newydd yn ei maes golygfa trwy newidiadau yn yr amgylchoedd rhaglenedig.Mae hyn yn galluogi asesu maint, siâp a chyfeiriad symud targedau, gan roi larymau pan fo angen.(Hosmer, 2004).

⏩ Blog cysylltiedig:System Canfod Ymyrraeth Laser Newydd: Cam Clyfar i Fyny mewn Diogelwch

Systemau Gwyliadwriaeth

DALL·E 2023-11-14 09.38.12 - Golygfa yn darlunio gwyliadwriaeth laser UAV.Mae'r ddelwedd yn dangos Cerbyd Awyr Di-griw (UAV), neu ddrôn, gyda thechnoleg sganio laser, f

Mewn gwyliadwriaeth fideo, mae technoleg laser yn helpu i fonitro gweledigaeth nos.Er enghraifft, gall delweddu â gatiau ystod laser bron-isgoch atal ôl-wasgariad golau yn effeithiol, gan wella'n sylweddol bellter arsylwi systemau delweddu ffotodrydanol mewn tywydd garw, ddydd a nos.Mae botymau swyddogaeth allanol y system yn rheoli pellter gatio, lled strôb, a delweddu clir, gan wella'r ystod gwyliadwriaeth.(Wang, 2016).

Monitro Traffig

DALL·E 2023-11-14 09.03.47 - Golygfa draffig drefol brysur mewn dinas fodern.Dylai'r ddelwedd ddarlunio amrywiaeth o gerbydau fel ceir, bysiau a beiciau modur ar stryd y ddinas, fel arddangosfa

Mae gynnau cyflymder laser yn hanfodol wrth fonitro traffig, gan ddefnyddio technoleg laser i fesur cyflymder cerbydau.Mae'r dyfeisiau hyn yn cael eu ffafrio gan orfodi'r gyfraith oherwydd eu cywirdeb a'u gallu i dargedu cerbydau unigol mewn traffig trwchus.

Monitro Mannau Cyhoeddus

DALL·E 2023-11-14 09.02.27 - Golygfa reilffordd fodern gyda thrên a seilwaith cyfoes.Dylai'r ddelwedd ddarlunio trên lluniaidd, modern yn teithio ar draciau sydd wedi'u cynnal a'u cadw'n dda.

Mae technoleg laser hefyd yn allweddol wrth reoli a monitro torfeydd mewn mannau cyhoeddus.Mae sganwyr laser a thechnolegau cysylltiedig yn goruchwylio symudiadau torfeydd yn effeithiol, gan wella diogelwch y cyhoedd.

Ceisiadau Canfod Tân

Mewn systemau rhybuddio tân, mae synwyryddion laser yn chwarae rhan allweddol wrth ganfod tân yn gynnar, gan nodi arwyddion tân yn gyflym, megis newidiadau mwg neu dymheredd, i sbarduno larymau amserol.At hynny, mae technoleg laser yn amhrisiadwy wrth fonitro a chasglu data mewn lleoliadau tân, gan ddarparu gwybodaeth hanfodol ar gyfer rheoli tân.

Cais Arbennig: Cerbydau Awyr Di-griw a Thechnoleg Laser

Mae'r defnydd o Gerbydau Awyr Di-griw (UAVs) mewn diogelwch yn cynyddu, gyda thechnoleg laser yn gwella eu galluoedd monitro a diogelwch yn sylweddol.Mae'r systemau hyn, sy'n seiliedig ar Araeau Plane Ffocal Avalanche Photodiode (APD) cenhedlaeth newydd (FPA) ac ynghyd â phrosesu delweddau perfformiad uchel, wedi gwella perfformiad gwyliadwriaeth yn sylweddol.

Angen Conswl Am Ddim?

Laserau Gwyrdd a modiwl canfod ystodmewn Amddiffyniad

Ymhlith gwahanol fathau o laserau,laserau golau gwyrdd, fel arfer yn gweithredu yn yr ystod 520 i 540 nanometr, yn nodedig am eu gwelededd uchel a manylder.Mae'r laserau hyn yn arbennig o ddefnyddiol mewn cymwysiadau sy'n gofyn am farcio neu ddelweddu manwl gywir.Yn ogystal, mae modiwlau amrediad laser, sy'n defnyddio lluosogiad llinol a chywirdeb uchel laserau, yn mesur pellteroedd trwy gyfrifo'r amser y mae'n ei gymryd i belydr laser deithio o'r allyrrydd i'r adlewyrchydd ac yn ôl.Mae'r dechnoleg hon yn hanfodol mewn systemau mesur a lleoli.

 

Esblygiad Technoleg Laser mewn Diogelwch

Ers ei ddyfais yng nghanol yr 20fed ganrif, mae technoleg laser wedi cael ei datblygu'n sylweddol.Offeryn arbrofol gwyddonol i ddechrau, mae laserau wedi dod yn rhan annatod o feysydd amrywiol, gan gynnwys diwydiant, meddygaeth, cyfathrebu a diogelwch.Ym maes diogelwch, mae cymwysiadau laser wedi esblygu o systemau monitro a larwm sylfaenol i systemau soffistigedig, amlswyddogaethol.Mae'r rhain yn cynnwys canfod ymwthiad, gwyliadwriaeth fideo, monitro traffig, a systemau rhybuddio rhag tân.

 

Arloesedd mewn Technoleg Laser yn y Dyfodol

Gallai dyfodol technoleg laser mewn diogelwch weld datblygiadau arloesol, yn enwedig gydag integreiddio deallusrwydd artiffisial (AI).Gallai algorithmau AI sy'n dadansoddi data sganio laser nodi a rhagweld bygythiadau diogelwch yn fwy cywir, gan wella effeithlonrwydd ac amser ymateb systemau diogelwch.Ar ben hynny, wrth i dechnoleg Rhyngrwyd Pethau (IoT) ddatblygu, mae'n debygol y bydd y cyfuniad o dechnoleg laser â dyfeisiau sy'n gysylltiedig â rhwydwaith yn arwain at systemau diogelwch craffach a mwy awtomataidd sy'n gallu monitro ac ymateb amser real.

 

Disgwylir i'r datblygiadau arloesol hyn nid yn unig wella perfformiad systemau diogelwch ond hefyd drawsnewid ein hymagwedd at ddiogelwch a gwyliadwriaeth, gan ei gwneud yn fwy deallus, effeithlon ac addasadwy.Wrth i dechnoleg barhau i ddatblygu, disgwylir i gymhwyso laserau mewn diogelwch ehangu, gan ddarparu amgylcheddau mwy diogel a mwy dibynadwy.

 

Cyfeiriadau

  • Hosmer, P. (2004).Defnyddio technoleg sganio laser ar gyfer amddiffyn perimedr.Trafodion 37ain Cynhadledd Ryngwladol Flynyddol 2003 Carnahan ar Dechnoleg Ddiogelwch.DOI
  • Wang, S., Qiu, S., Jin, W., & Wu, S. (2016).Dyluniad System Prosesu Fideo Amser Real ag iddi Ystod Laser Bach Agos-goch.ICMMITA-16.DOI
  • Hespel, L., Rivière, N., Fracès, M., Dupouy, P., Coyac, A., Barillot, P., Fauquex, S., Plyer, A., Tauvy,
  • M., Jacquart, M., Vin, I., Nascimben, E., Perez, C., Velayguet, YH, & Gorce, D. (2017).Delweddu laser fflach 2D a 3D ar gyfer gwyliadwriaeth hirdymor mewn diogelwch ffiniau morol: canfod ac adnabod ar gyfer cymwysiadau gwrth Systemau Awyrennau Di-griw.Trafodion SPIE - Y Gymdeithas Ryngwladol Peirianneg Optegol.DOI

RHAI O MODIWLAU LASER AR GYFER AMDDIFFYN

Gwasanaeth modiwl OEM Laser ar gael, cysylltwch â ni am fwy o fanylion!